Muzika

Drevna energetska Joga

ANTIMATERIJA PO VEDAMA

Antimaterija

Dvojica američkih atomskih fizičara, Emilio Serge i Oven Čembrlen, koji su 1959. godine dobili Nobelovu nagradu zbog otkrića antiprotona, dokazali su da materija ima dva oblika, oblik čestice i oblik antičestice.

Najstariji duhovni spisi na svetu su Vede. Vede su podeljene na četiri dela: Sama, Yajur, Rg i Atharva. Vede su objašnjene u istorijskom epu Mahabharata i u osamnaest Purana. Upanišade su delovi četiri Vede, dok se Bhavad-gita prihvata kao srž Veda.

Naučnici su nedavno otkrili da postoje dva oblika materije, ali su njena dva oblika, materija i antimaterija opisana još u Bhavad-giti kao dva oblika energije. Materija je energija koja stvara materijalni svet, a ista energija, u svom višem obliku, stvara antimaterijalni, transcendentalni svet. Živa bića pripadaju obliku više energije. Sama materija kao takva nema stvaralačku moć. Kada materijom upravlja živo biće, nastaju materijalne stvari.

Po Vedama antimaterijalna čestica se nalazi unutar materijalnog tela. Usled njenog prisustva materijalno telo se postepeno menja tokom detinjstva, mladosti i starosti, nakon čega napušta staro i neupotrebljivo telo da bi prihvatila drugo.

Ovaj opis živog tela potvrđuje naučno otkriće da energija postoji u dva oblika. Kada se jedna od njih, antimaterijalna čestica, odvoji od materijalnog tela, druga postaje beskorisna u svakom pogledu. Prema tome, antimaterijalna čestica je nesumnjivo viši oblik energije od materijalne čestice. Materijalno telo je promenljivo i privremeno, i kao takvo podložno uništenju. Takav je i materijalni svet. Ali antimaterijalna živa sila je neuništiva i stoga večna. Naučnici su uvideli razliku između privremenih, materijalnih i večnih, antimaterijalnih čestica. Međutim, pronalazači ovih dva oblika materije tek treba da otkriju osobine materije. U Bhavad-giti je to detaljno opisano.

Antimaterijalna čestica je manja od najmanje materijalne čestice. Ta živa sila je toliko moćna da širi svoj uticaj po čitavom telu. Antimaterijalna čestica ima ogromnu moć u poređenju s materijalnom česticom i ne može biti uništena. Najsuptilniji oblik antimaterijalne čestice zarobljen je u telu, grubom i suptilnom. Iako su materijalna tela, i gruba i suptilna, podložna uništenju, sama antimaterijalna čestica je večna. Duhovnog tragača trebalo bi da interesuje taj večni princip.

Nauka će dostići savršenstvo kada naučnici spoznaju odlike antimaterijalne čestice i ostave se istraživanja prolaznih, materijalnih čestica. To oslobađanje označilo bi vrhunac naučnog napretka.

Samo je delimično istinita pretpostavka naučnika o postojanju drugog sveta koji se sastoji od antimaterijalnih atoma i da bi sudar između materijalnog i antimaterijalnog sveta doneo uništenje oba. Jedan sudar se odvija neprestano, a to je uništenje materijalnih čestica koje se zbiva svakog trenutka, dok nematerijalna čestica teži za oslobođenjem. U Bhavad-giti je to objašnjeno na sledeći način:

Nematerijalna čestica, živo biće, utiče na rad materijalne čestice. To živo biće je uvek neuništivo. Sve dok se nematerijalna čestica nalazi u gomili materijalne energije – poznate kao grubo i suptilno telo, to biće se ispoljava kao živa jedinka. U neprestanom sudaranju te dve čestice, nematerijalna čestica nikada ne biva uništena. Niko nikada ne može uništiti antimaterijalnu česticu ni u prošlosti ni u sadašnjosti niti u budućnosti.

Teorija koja tvrdi da se materijalni i antimaterijalni svet mogu sudariti i da bi to dovelo do njihovog uništenja tačna je samo u okviru ograničene naučne definicije antimaterije.

Bhavad-gita objašnjava prirodu antimaterijalne čestice koja se nikada ne može uništiti: Antimaterijalna čestica je neuništiva, nepromenljiva i večna. Niko ne treba da se plaši uništenja antimaterijalne čestice, jer ona nadživljava uništenje materijalnih svetova.

U određenom stadijumu sve što je stvoreno biva uništeno. Materijalno telo i materijalni svet se stvaraju, i shodno tome podložni su uništenju. Međutim, antimaterijalna čestica nikada se ne stvara i zato nikada ne biva uništena.

Antimaterijalna čestica, živa sila, nikada se ne rađa niti nastaje. Ona postoji večno. Nema datuma rođenja ni smrti. Ne stvara se ponovo niti se uništava. Večno postoji i zato je najstarija, a ipak je uvek sveža i nova.

Kao što taj princip važi za antimaterijalnu česticu, tako važi i za antimaterijalni svemir. Kada se materijalni svemir uništi, antimaterijalni svemir nastavlja da postoji.

Atomski fizičar može da razmišlja o tome kako da atomskim oružjem uništi materijalni svet, ali njegovo oružje ne može da uništi antimaterijalni svet. Antimaterijalna čestica je još detaljnije objašnjena u narednom delu teksta:

Ne može se saseći na komade nijednim materijalnim oružjem niti se može spaliti. Ne može se natopiti vodom niti se može isušiti ili ispariti. Nevidljiva je, nezapaljiva i nerastvorljiva. Budući da je večna, može ući u bilo koje telo i napustiti ga. Pošto nikada ne menja svoju građu, uvek je ista. Neobjašnjiva je jer su njene osobine suprotne svim osobina materije. Običan mozak ne može ni da je razume niti da je zamisli. Nepromenljiva je te niko ne treba da žali za nečim što je večni, antimaterijalni princip.

Prema tome, u Bhavad-giti, ali i drugima vedskim spisima, viša energija, antimaterijalni princip, prihvata se kao živa sila, živa duhovna duša, koja se zove jiva. Taj živi princip ne može se stvoriti nikakvom kombinacijom materijalnih elemenata. Postoji osam materijalnih principa koji čine nižu energiju:

1 zemlja, 2 voda, 3 vatra, 4 vazduh, 5 etar, 6 um, 7 inteligencija i 8 ego. Odvojeno od njih se nalazi živa sila, antimaterijalni princip, koja je opisana kao viša energija. Oni se nazivaju energije jer njima rukuje i upravlja vrhovno živo biće, Božanska Ličnost.

Kosmos

Najviša planeta u materijalnom svetu se zove Satyaloka, Brahmaloka. Na toj planeti žive bića sa najvećim sposobnostima. Njeno vladajuće božanstvo je Brahma, prvo stvoreno živo biće u ovom materijalnom svetu. Brahma je živo biće poput nas, ali je najviša ličnost u materijalnom svetu. Materijalni svet je po svojoj prirodi uništiv i sastavljen je od tri promenljive gune. To su sattva ili vrlina, rajas ili strast i tamas ili neznanje. Materijalni svet stvara guna rajasa, održava ga guna sattve, a uništava guna tamasa.Te gune su prisutne svuda u materijalnom svetu. Svakog trenutka se ovaj proces stvaranja, održavanja i uništavanja odvija svuda u materijalnom svetu. Brahmaloka je takođe pod uticajem ovih guna i njen vek iznosi 4 300 000x1000x2x30x12x100 sunčanih godina ali na kraju i ona podleže uništenju. Ako se živo biće, koje je po svojoj prirodi antimaterijalna čestica negovanjem antimaterijalnih delatnosti ne uzdigne u predele antimaterijalnih svetova, moraće da ispašta uzastopno se rađajući i umirući.

U Bhavad-giti je takođe naznačeno da ima bezbroj materijalnih svemira sa raznolikim planetarnim sistemima.


Jogin

Važno je shvatiti da naša dela tokom života utiču na naše misli u trenutku smrti. Osoba će posle smrti dostići upravo ono na šta meditira u trenutku smrti. Oni, koji nisu jogini, ali umru u povoljnom trenutku zahvaljujući pobožnim delima: žrtvovanjima, milostinji, skromnostima, pobožnosti, dobroti i činjenju dobrih dela, mogu se posle smrti uzdići na više planete, ali se moraju vratiti na ovu planetu. Oni tamo odlaze za vreme dhume, mračne polovine meseca bez mesečine, kada se Sunce kreće južnom hemisferom.

Jogini, koji mističnim moćima vladaju antimaterjalnom česticom u materijalnom telu, mogu po volji da napuste svoje materijalno telo u povoljnom trenutku i uđu u antimaterijalan svet kroz poseban prolaz koji povezuje materijalni i antimaterijalni svet. Oni koji su spoznali Transcendenciju mogu dostići antimaterijalni svet pošto napuste svoje antimaterijalno telo za vreme uttarayane, kada se Sunce kreće severnom hemisferom ili u povoljnom trenutku kada atmosferom upravljaju božanstva vatre i svetlosti. Kada se prana uzdigne do temena, može se veoma lako desiti da ta sila izbije iz očiju, nosa, ušiju itd., pošto su to tačke koje se nalaze u području tzv. sedme orbite životne sile. Ali jogini mogu da zapuše te otvore potpunim zadržavanjem vazduha. Jogin zatim postavlja životnu silu u sredinu, što znači, između obrva. Tada može da bira gde će da ode.

Materijalno telo je samo prekrivač duhovne duše. Um i inteligencija su podprekrivači, dok je grubo telo koje se sastoji od zemlje, vode, vazduha i vatre, kao njen ogrtač. Zbog toga svaka napredna duša koja je sebe spoznala vežbanjem joge, koja zna odnos između materije i duha, može da napusti grubu odeću duše na savršen način prema svojoj želji. Može da živi u duhovnom ili materijalnom svetu i na bilo kojoj planeti. Međutim, zloupotreba te slobode uzrokuje da osoba padne u materijalni svet. Bedan život koji je duša izabrala u materijalnom svetu lepo je dočarao Milton u svojoj knjizi Izgubljeni raj.

U kritičnom trenutku smrti čovek može da dovede životnu silu na mesto između dve obrve i da odluči kuda će otići. Ako ne želi da zadrži nikakvu vezu s materijalnim svetom, može za manje od sekunde da dostigne transcendentalnu Vaikunthu i da se tamo pojavi u potpuno duhovnom telu pogodnom za život u duhovnoj atmosferi. On mora samo da poželi da napusti materijalni svet u njegovim suptilnim i grubim oblicima, da premesti životnu silu na vrh lobanje i napusti telo kroz otvor na temenu poznat kao brahma-randhra.To je najviše savršenstvo u primeni joge.

Prema vedskoj literaturi, postoji mnoštvo planetarnih sistema. Planetarni sistem u kome mi živimo zove se Bhurloka. Iznad tog planetarnog sistema nalazi se Bhuvarloka. Iznad njega je Svarloka, zatim Maharloka, pa Janaloka i na kraju Satyaloka. Slično tome, postoje niži planetarni sistemi. Tako postoji četrnest planetarnih sistema u vasioni, a Sunce je glavna planeta. U kosmosu ne postoji jedno Sunce, ima ih na trilione. Sada to znamo, ali do skoro nas je katolička crkva učila da je Zemlja ravna i da je centar univerzuma.

Postoji duhovni svemir u kojem ima bezbroj duhovnih planeta i duhovnih živih bića, ali oni koji nisu dostojni da žive u tom duhovnom svetu šalju se u ovaj materijalni svet.